ต้องการเผยแพร่...............งานวิชาการ ..............ส่ง ...............Mail ........แนบ ไฟล์ ..........ได้ที่......... Webmaster ฟรีจ้า.........หรือ โทร 089-1348666
แบบประเมินวิทยฐานะ
แบบวฐ.1
แบบวฐ.2
แบบวฐ.3
แบบวฐ.4
แบบวฐ.5
แบบวฐ.6
ด้านวินัย
คู่มือด้านวินัย
ด้านคุณธรรม
สูตรคิดคำนวณด้านวินัย100ข้อ
สถิติผู้เข้าศึกษางานวิจัย
Check the Visitors
เริ่มคั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
ขณะนี้เวลา
เว็บไซต์เกี่ยวกับบุคลากรทางการการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐาน สมศ
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
สำนักหอสมุดกลาง มศว
หอสมุดแห่งชาติ
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอม
ชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูอารีย์ สุขเกษม
วิทยฐานะชำนาญการ
นางวารุณี  บุรี
 วิทยฐานะชำนาญการ
 
พรเพ็ญ  บุญธรรม
 วิทยฐานะชำนาญการ
ครูบุษกร ตะวัน
 วิทยฐานะชำนาญการ
 
ครูสุธิดา ยิ่งเจริญพาสุข
  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวฤทัยรัตน์ สุ่มเข็มทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษ
ครูพจนาถ     อ่องลออ
 วิทยฐานะชำนาญการ
ครูชนัดดา ธนตรีโรจน์
วิทยฐานะชำนาญการ
ชื่อเรื่อง/บทคัดย่อ

เรื่องการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนตามหลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนหนองแซงวิทยา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

โหลด บทคัดย่อได้ที่นี่
โดยอารีย์ สุขเษม วิทยฐานะชำนาญการ

โรงเรียนหนองแซงวิทยา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี


รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องพันธะเคมี  วิชาเคมีเพิ่มเติม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โหลด บทคัดย่อ
นางวารุณี  บุรีมาต
ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาล ๒  “เชิงชุมอนุชนวิทยา”

สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

 

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ หน่วยหนังสือกับชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โหลด บทคัดย่อได้ที่นี่
ครูบุษกร ตะวัน  โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่องการอ่านหนังสืออ้างอิงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โหลด บทคัดย่อได้ที่นี่
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยร่วมกับแบบฝึกประกอบนิทานเพลง  เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โหลด บทคัดย่อได้ที่นี่
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาลาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โหลด บทคัดย่อได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของ
โรงเรียนหันคาพิทยาคม  ปีการศึกษา 2554
โหลด บทคัดย่อได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษ อ 31101
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์  จังหวัดนครสวรรค์
โหลด บทคัดย่อได้ที่นี่
ครูพจนาถ     อ่องลออวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์  จังหวัดนครสวรรค์
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน ชุด คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โหลด บทคัดย่อ
ครูชนัดดา ธนตรีโรจน์ วิทยฐานะชำนาญการ
แบบฝึกการอ่าน การเขียน
 
 
 
 
 
 
หน้าก่อนหน้า-หน้าถัดไป
e-mail : webmaster : phoolpasee.su@hotmail.com
โทร. 089-1348666
Free Web Hosting