ต้องการเผยแพร่...............งานวิชาการ ..............ส่ง ...............Mail ........แนบ ไฟล์ ..........ได้ที่......... Webmaster ฟรีจ้า.........หรือ โทร 089-1348666
แบบประเมินวิทยฐานะ
แบบวฐ.1
แบบวฐ.2
แบบวฐ.3
แบบวฐ.4
แบบวฐ.5
แบบวฐ.6
ด้านวินัย
คู่มือด้านวินัย
ด้านคุณธรรม
สูตรคิดคำนวณด้านวินัย100ข้อ
สถิติผู้เข้าศึกษางานวิจัย
Check the Visitors
เริ่มคั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
ขณะนี้เวลา
เว็บไซต์เกี่ยวกับบุคลากรทางการการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐาน สมศ
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
สำนักหอสมุดกลาง มศว
หอสมุดแห่งชาติ
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอม
ชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูสุชาติ ผลภาษี
วิทยฐานะชำนาญพิเศษ
ครูศุภานัน เอกธีรธรรม
วิทยฐานะชำนาญพิเศษ
ครูธัญญลักษณ์  เอี่ยวพานิช
วิทยฐานะชำนาญพิเศษ
ครูสุชิน น้ำจันทรฺ์
วิทยฐานะชำนาญพิเศษ
ครูทิพรัตน์ นุชนารถ
ครูศิิรินภา โอบอ้อม
วิทยฐานะชำนาญพิเศษ
ครูอลิษา วันโพนทอง
วิทยฐานะชำนาญพิเศษ
 
ครูพรรณี บุญฤทธิ์
 
 
 
ชื่อเรื่อง/บทคัดย่อ

เรื่่ื่อง ผลการสอนแบบร่วมมือโดยใช้แผนผังมโนมติร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โหลด บทคัดย่อได้ที่นี่
โดยครสุชาติ ผลภาษี ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 310 หมู่ 4 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
ประวัติย่อครูสุชาติ ผลภาษี


เรื่องรายงานการประเมินการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  วิชา ว31101 วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โหลด บทคัดย่อได้ที่นี่
โดยครูศุภานัน เอกธีรธรรม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 310 หมู่ 4 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
เรื่อง รายงานผลการพัฒนาโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช่างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
โหลด บทคัดย่อได้ที่น
โดยครูธัญญลักษณ์  เอี่ยวพานิช ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี

 

เรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ วิชาความแข็งแรงของวัสดุ รหัสวิชา 3100 - 0107 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โหลด บทคัดย่อได้ที่น
นายสุชิน น้ำจันทรฺ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี


 


เรื่องรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
เรื่องไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โหลด บทคัดย่อได้ที่น อกสารตอบรับการเผยแพร่
โดยครูทิพรัตน์ นุชนารถ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 310 หมู่ 4 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
 


เรื่องการพัฒนาและศึกษาหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนี่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนวัดท่าทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1   

โดยครูศิรินภา โอบอ้อม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดท่าทอง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โหลด บทคัดย่อได้ที่น
 

เรื่องการพัฒนาและศึกษาหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนี่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความพึงพอใจ รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก3 รหัสวิชา อ33101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง tense
โดยครูอลิษา วันโพนทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 310 หมู่ 4 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
โหลด บทคัดย่อได้ที่น
 
 

แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โหลด บทคัดย่อได้ที่น
โดยครูพรรณี บุญฤทธิ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 310 หมู่ 4 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
หน้าก่อนหน้า-หน้าถัดไป
e-mail : webmaster : phoolpasee.su@hotmail.com
โทร. 089-1348666
Free Web Hosting